amlakepardis
28 شهریور 1401 - 18:52

کمیسیون گردشگری شورای شهریزد ناظر قراردادهای یزد و خواهرخوانده‌ه

یزد- رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر یزد با اشاره به افزایش زمان تفاهمنامه های خواهرخواندگی زد گفت: کمیسیون گردشگری ناظر خروجی قراردادهای اقتصادی یزد و خواهرخوانده هایش شد. به گزارش خبرنگار مهر، بی‌بی فاطمه حقیرالسادات، عصر دوشنبه در جلسه کمیسیون گردشگری شورای شهر یزد در مورد بخش های مختلف تفاهم نامه اظهار داشت: تفاهم نامه چهار بخش دارد که بخش اقتصادی آن بیشتر مدنظر است و مربوط به اتاق بازرگانی می شود همچنین بخش علمی که دانشگاه ها می‌توانند از ظرفیت آن استفاده کنند، بخش فرهنگی که سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری متولی آن است و بخش گردشگری که واحد گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی میتواند آن را پیش ببرد نیز از دیگر بخش های تفاهم نامه به شمار می رود. خبرنگار مهروی عنوان کرد: با توجه به تفاهم نامه خواهرخواندگی می توان در زمینه تحصیل دانشجویان مجارستان در دانشگاه های یزد اقدام کرد. رئیس کمیسیون گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و روابط بین الملل ادامه داد: ظرفیت های فرهنگی و گردشگری یزد می تواند به خواهر خوانده ها معرفی شود. وی افزود: پروژه های جدید شهری نیز می تواند از خواهر خوانده های یزد أخذ و با توجه به اصلاحات و روند شهری یزد در مدیریت شهری استفاده کرد. حقیرالسادات افزود: توانمندی های اقتصادی، علمی و فرهنگی شهر های خواهرخوانده نیز میتواند مشخص شود و به واحد های مربوطه اطلاع رسانی شود تا بتوانند از این ارتباطات استفاده کنند. وی گفت: واحد امور بین الملل شهرداری یزد نیز ضرورت دارد لیستی از ارتباطات و ظرفیت های اقتصادی خواهر خوانده ها را تهیه و علاوه بر ارائه در کمیسیون، در اختیار صاحبان صنایع و بازرگانان یزدی قرار دهد تا بتوان با خواهر خوانده ها ارتباط شبکه ای ایجاد کرد. رئیس کمیسیون گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و روابط بین الملل گفت: همچنین پیشنهاد می شود مستندهایی از ظرفیت های فرهنگی، اقتصادی، علمی و گردشگری یزد و متقابلا خواهرخوانده ها تهیه و تبادل شود تا تصمیم گیری شود از کدام قابلیت های خواهرخوانده ها میتوان استفاده و خروجی خوبی به نفع مردم یزد گرفت. وی تاکید کرد: کمیسیون گردشگری و روابط بین الملل نیز باید نقش نظارتی بر خروجی قراردادهای اقتصادی یزد و خواهر خوانده ها را ایفا کند. حقیرالسادات در مورد دو مصوبه در این جلسه کمیسیون گفت: ضرورت دارد توسعه روابط آموزشی و پژوهشی و فناوری بین یزد و خواهر خوانده ها در آینده شکل بگیرد و ظرفیت های اقتصادی و بازرگانی خواهر خوانده ها نیز بر اساس متن تفاهم نامه در کمیسیون گزارش و مطرح شود. رئیس کمیسیون گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و روابط بین الملل گفت: باید از ارتباطاتی که تاکنون بین اتاق بازرگانی و دانشگاه ها با سایر خواهر خوانده ها ایجاد شده است، گزارشی ارائه شود.
منبع: مهر
شناسه خبر: 744278